Dla inżynierów: Programowanie w języku Java

Twoje umiejętności po skończonym kursie: Po ukończeniu kursu będziesz potrafił dać odpowiedzi na takie pytania jak: Czy obliczenia rzeczywiste są dokładne? Jak duże liczby można przetwarzać w programie Java? Jakie kody ASCII mają litery? Jak wczytać dane z klawiatury? Czym się różnią dane binarne od tekstowych? Jakie w Javie mamy pętle i czym się różnią? Ile wynosi suma szeregu 1+...+10? Dlaczego jest tak dużo klas związanych z wejściem/wyjściem? Czy w Javie są wskaźniki i pamięć dynamiczna? Jak działają typy referencyjne? Dlaczego moje przyciski nic nie robią? Kto to jest słuchacz w Javie? Czy pole tekstowe generuje jakieś zdarzenia? Jak rozmieścić kontrolki na ekranie? Czy łatwiej napisać program od nowa czy poskładać z napisanych wcześniej kawałków? Po co są komentarze i styl programowania? Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): zadaj pytanie... Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć: Zestawy ćwiczeń, testów, prezentacje komputerowe i materiały pomocnicze do wykładów Szkoły Komputerowej IMPULS. Kurs jest wspomagany zadaniami do samodzielnego wykonania na platformie e-learningowej Szkoły Komputerowej IMPULS. Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu: Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN.

Program ramowy kursu (30 godzin)

 1. Wprowadzenie do technologii Java
  1. Podstawowe pojęcia: aplikacja a aplet
  2. Platforma, maszyna wirtualna
  3. Narzędzia
  4. Korzystanie z dokumentacji
 2. Podstawy składni języka
  1. Identyfikatory
  2. Typy proste i referencyjne
  3. Typy napisowe, Typy kopertowe
  4. Instrukcje sterujące
  5. Operacje na zmiennych
  6. Tablice
  7. Metody, parametry
 3. Koncepcja programowania obiektowego
  1. Modelowanie obiektowe: podstawowe pojęcia obiektowe, relacje między obiektami
  2. Klasy, interfejsy, pakiety: dziedziczenie, polimorfizm, klasy abstrakcyjne
 4. Obsługa standardowych oraz własnych błędów i wyjątków
  1. Rodzaje sytuacji wyjątkowych i zasady ich obsługi
  2. Tworzenie własnych typów wyjątków
 5. Obsługa operacji wejścia/wyjścia
  1. Hierarchia klas we/wy
  2. Współpraca z plikami
  3. Serializacja obiektów
 6. Zasady tworzenia aplikacji z interfejsem graficznym
  1. Podstawowe pojęcia: komponent, kontener
  2. Zarządzanie rozkładem komponentów
  3. Delegacyjny model zdarzeń
  4. Podstawowe komponenty graficzne: tworzenie menu, grafika, aplety
 7. Warsztaty