Kurs Excel podstawowy

Twoje umiejętności po skończonym kursie:

Sprawne obsługiwanie programu, w którym będziesz potrafił stworzyć cykliczne zestawienia obliczeniowe, atrakcyjne i przejrzyste raporty i analizy dot. np. marży, obliczeń vat, sprzedaży. Tworzenie połączeń pomiędzy arkuszami i skoroszytami oraz wielokrotne wykorzystywanie danych pozwoli Ci na znaczne usprawnienie i przyspieszenie Twojej pracy. Swoje wyniki będziesz potrafił przedstawić w tabeli oraz na wykresie, co pozwala na czytelne i atrakcyjne przedstawienie danych w arkuszu.

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): 240,00 zł. Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć:

Zestawy ćwiczeń, testów, prezentacje komputerowe i materiały pomocnicze do wykładów Szkoły Komputerowej “IMPULS”.

Sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w czasie trwania kursu:

 

Po zakończeniu kursu i przeprowadzonym egzaminie wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru z Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. § 18 ust. 2 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017r. poz. 1632).

 

Program ramowy kursu (12 godziny)

 1. Budowa okna programu
  1. elementy okna właściwe dla programów typu arkusz kalkulacyjny
  2. obsługa myszą i klawiaturą menu programu
 2. Budowa arkusza kalkulacyjnego
  1. adresowanie komórek
  2. nadawanie nazw własnych komórkom arkusza
  3. poruszanie się po arkuszu
  4. wyróżnianie zakresu (bloku)komórek.
 3. Edycja arkusza
  1. zasady prawidłowego wprowadzania danych liczbowych, dat, napisów do arkusza
  2. usprawnianie edycji - kopiowanie i przenoszenie komórek, wypełnianie listami
  3. modyfikacja zawartości, usuwanie komórek arkusza
 4. Formatowanie arkusza
  1. formatowanie zawartości komórek arkusza
  2. dodawanie, usuwanie, ukrywanie wierszy i kolumn na arkuszu
  3. formatowanie strony w zakresie: marginesy i orientacja papieru
  4. tworzenie tabel
  5. zasady projektowania obliczeń-, sposoby adresowania komórek, wzory, operatory i ich priorytety
 5. Drukowanie dokumentu
  1. podgląd wydruku
  2. ustawianie jakości wydruku, zakresu stron i ilości kopii
 6. Korzystanie z pomocy programu Excel
 7. Egzamin